Zgłoszenia i Opłaty

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu wynosi 1600 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej sport-time.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
  • do 5 września – 50 zł  (pakiet z koszulką 65 zł)
  • do 30 września – 60 zł  (pakiet z koszulką 75 zł)
  • do 25 października – 70 zł  (pakiet z koszulką 85 zł)
  • do 20 listopada – 80 zł  (pakiet z koszulką 95 zł)
  • od 21 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki)

  Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :
  Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
  ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
  Bank Polski PKO 67 1020 4795 0000 9902 0337 3578
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata VI Bieg Mikołajkowy”. Jeśli wybrany został pakiet z koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 listopada 2018 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : biegmikolajkowypolice@gmail.com
 7. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej lub rodzinnej dokonuje kapitan w biurze zawodów wypełniając dodatkowo formularz zgłoszeniowy podając skład drużyny lub rodziny.
 8. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej biegambolubiepolice.pl) oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 9. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.