Regulamin Marszu

Pobierz Regulamin Marszu Nordic Walking Mikołajkowego 2018 [PDF]

REGULAMIN
VI Marsz Mikołajkowy
Police – 02.12.2018

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 , 72-010 Police
www.biegambolubiepolice.pl

II. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia.
 2. Promocja Powiatu Polickiego oraz Gminy Police.
 3. Promocja Sponsorów oraz Partnerów marszu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Marsz Nordic Walking odbędzie się 2-ego grudnia 2018 roku w Policach (NIEDZIELA).
 2. Start i Meta Marszu usytuowane będą na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach (OSiR Police) – ul. Piaskowa 97 w Policach.
 3. Marsz odbędzie się na dystansie 5km (1 okrążenie).
 4. Trasa Marszu Nordic Walking będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, szybka, płaska, lekko pofałdowana. Plan trasy marszu dostępny na stronie internetowej biegambolubiepolice.pl .
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 7. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.

IV. BIURO ZAWODÓW

30.11 (piątek)                          DECATHLON – USTOWO , ul. Ustowo 48

Odbiór pakietów w godzinach:  14:00 – 18:00

01.12 (sobota)                         Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II

Police, ul. Piaskowa 99 (BIURO ZAWODÓW)

Odbiór pakietów w godzinach:  11:00 – 14:00

02.12 (niedziela)                     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II

Police, ul. Piaskowa 99 (BIURO ZAWODÓW)

Odbiór pakietów w godzinach:  08:00 – 11:00

V.  PROGRAM IMPREZY – VI BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH

godz. 8:00 – 11:00               Otwarcie biura zawodów

godz. 9:00                              Biegi dla dzieci i dekoracje

godz. 9:50                              Rozgrzewka Nordic Walking (ZUMBA Z ADĄ)

godz. 10:00                            START NORDIC WALKING (5km)

godz. 10:15                             Bieg dla niepełnosprawnych

godz. 11:10                             Świąteczna Sztafeta Marzeń ( bieg z choinkami )

godz. 11:45                             Rozgrzewka Bieg Główny (ZUMBA Z ADĄ)

godz. 12:00                            START BIEG GŁÓWNY (10 km)

godz. 13:30                            Dekoracje

VI . PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Marszu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : świąteczny kubek,  numer startowy, chip pomiarowy, czapkę Mikołaja, pyszny piernik, świąteczny napój.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe świąteczne medale.
 3. Po zakończeniu marszu zawodnicy wezmą udział w Największej Sportowej Wigilii w Polsce – otrzymają posiłek świąteczny (pyszne pierogi, barszcz, wodę).
 4. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki technicznej ,,VI Biegu Mikołajkowego” zaprezentowanej na stronie internetowej www.biegambolubiepolice.pl . Koszt koszulki wynosi 15 zł – należy wpisać w tytule wpłaty ,,pakiet z  koszulką” oraz dodatkowo dokonać wpłaty na wskazane konto.
  Pakiety osób, któryh opłaty startowe zaksięgowane zostaną po dniu 20 listopada 2018 r. lub których opłaty zostaną dokonane w biurze zawodów , nie będą zawierały pamiątkowych koszulek technicznych.
 5. Każdy uczestnik może skorzystać z szatni, natrysku, masaży i depozytu.
 6. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
 7. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefony (komórkowy), po imprezie otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

 

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Marszu Nordic Walking wynosi 400 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej sport-time.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do Marszu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
  • do 5 września – 50 zł  (pakiet z koszulką 65 zł)
  • do 30 września – 60 zł  (pakiet z koszulką 75 zł)
  • do 25 października – 70 zł  (pakiet z koszulką 85 zł)
  • do 20 listopada – 80 zł  (pakiet z koszulką 95 zł)
  • od 21 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki)

  Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :
  Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
  ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
  Bank Polski PKO 67 1020 4795 0000 9902 0337 3578

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata VI Marsz Nordic Walking Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 listopada 2018 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : biegmikolajkowypolice@gmail.com
 7. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej lub rodzinnej dokonuje kapitan w biurze zawodów wypełniając dodatkowo formularz zgłoszeniowy podając skład drużyny lub rodziny.
 8. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej biegambolubiepolice.pl) oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 9. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

VIII. KLASYFIKACJA

W ramach Marszu Nordic Walking będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – VI kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu PoliceW kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo).Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)
 3. Klasyfikacja Drużynowa
  W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Marszu Nordic Walking .Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.Przykładowo:Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7. Suma ich punktów łącznie wynosi 19.Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.Zwycięzcą zostaje drużyna B.W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danejDrużyny.
 4. Klasyfikacja przebierańców Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w Marszu lub Biegu Głównym. Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu : wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej świątecznej.Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców.W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od  1 do 3 osób ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

IX. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I III w klasyfikacji DRUZYNOWEJ otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji Mieszkaniec Powiatu Polickiego otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 4. Zdobywcy miejsca I – VI w klasyfikacji PRZEBIERAŃCY/DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW otrzymają statuetki oraz upominki.
 5. Po dekoracji zwycięzców Konkurs z Nagrodami Rzeczowymi – sprzęt RTV, obuwie sportowe i inne cenne nagrody.

X. UCZESTNICTWO

 1. Udział w Marszu Nordic Walking następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Marszu.
 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Marszu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Marszu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę imprezy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Marszu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Marszu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Marszu, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę marszu oraz Imprezę.
 8. Podczas Marszu Nordic Walking uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
 10. Dane uczestnika Marszu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Marszu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników Marszu do zakończenia Imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Imprezy ( na okres 30 lat );
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników marszu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Marszu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Imprezy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. VI Marsz Nordic Walking Mikołajkowy zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Zawodami”, ,, Imprezą”, ,, Marszem Nordic Walking”.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Marsz Nordic Walking ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Imprezie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Marszu Nordic Walking.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Imprezy (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie marszu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji imprezy (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

Serdecznie zapraszamy na największą sportową Wigilię w Polsce !

Dodatkowe informacje dostępne:

W imieniu Organizatora:
Zbigniew PokrzywińskiTel: 518-362-444
mail: biegmikolajkowypolice@gmail.com

Księgowość/ opłaty startowe
Adrianna Kamińska